bringing-the-dead-sea-to-life

להחיות את ים המוות אמנות וטבע במקום הנמוך בעולם من أجل إحياء البحر امليت الفن والطبيعة يف أوطأ مكان يف العام
$10.58 incl tax

ים המלח, בהיותו המקום הנמוך ביותר בעולם, הוא בלא ספק אתר ייחודי. שיעור המליחות שלו הוא מן הגבוהים במקווי המים, אגן הניקוז שלו סגור, ולמימיו אין מוצא לבד מאידוי. המשמעות התרבותית, המקראית, האנתרופולוגית והאקולוגית של האזור אכן יוצאת דופן. אגן ים המלח משמש אכסניית קבע למינים שאין למצוא בשום מקום אחר בעולם, ואתר מנוחה חיוני לציפורים נודדות. האקלים החם, המים העשירים במינרלים והבוץ השחור מושכים המוני תיירים המבקשים פעילויות פנאי או הקלה מחולי – בישראל, ברשות הפלסטינית ובירדן. ספר זה מציג את יופיו המיוחד של ים המלח דרך עיניהם הרגישות של אמנים, בוחן כמה סיבות לנסיגתו המהירה ומציע כמה פתרונות – בתקווה לסייע במניעת היעלמותו המוחלטת של פלא טבע חידתי זה. במשך אחד עשר יום במרץ 2017 התקיים סמינר מרוכז של הקרן "אמנים למען הטבע", והשתתפו בו 23 אמנים בינלאומיים ומקומיים. ספר זה מציג לראווה מגוון מיצירותיהם המרהיבות, וחושף בצורה חזותית את סיפורו המרתק של ים המלח – על ההיסטוריה הטבעית והאנושית שלו – בעודו הולך ונעלם באופן טרגי לנגד עינינו. החברה להגנת הטבע וקרן הדוכיפת חברו לאמנים למען הטבע ANF )כדי להביא אמנים אלו לישראל ולירדן. גברים ונשים מיוחדים אלו, חמושים ) בעפרונות, במכחולים ובפלֶ טות צבעים, חצו את גאיות המדבר עם עלות השחר. האמנים ציירו ורשמו באוויר הפתוח, לוכדים את המהות המרהיבה של אזור ים המלח – החל בנופים חדי המתאר ועד תיאורים מפורטים של החי והצומח. הם אף לימדו קבוצות של תלמידים נלהבים – ירדנים, פלסטינים וישראלים – על אמנות, על טבע, על הטופוגרפיה המרהיבה ועל המגוון הביולוגי השברירי של האזור.

ציורי השערים: שער אנגלית: לורנט ווילהנגר שער עברית וערבית: דבי קספרי

 

البحر امليت، كونه أوطأ موقع يف العامل، هو بال شك موقع فريد من نوعه. فمعدل امللوحة فيه من أعىل املعدالت يف املجمعات املائية، إذ إن حوض ترصيف املياه فيه مغلق، وال يوجد ملياهه منفذ ً سوى التبخر. إن األهمية الثقافية والتوراتية واألنرثوبولوجية والبيئية للمنطقة استثنائية حقا.يعمل حوض البحر امليت كموطن دائم لألنواع التي ال ميكن العثور عليها يف أي مكان آخر يف العامل، ويعترب ًا للطيور املهاجرة. ويجذب املناخ الدافئ واملياه الغنية باملعادن والوحل األسود الكثري موطنا حيوي من السياح الباحثني عن الرتفيه أو االسشتفاء من املرض - يف إرسائيل والسلطة الفلسطينية واألردن. يستعرض هذا الكتاب الجامل الخاص للبحر امليت من خالل عيون الفنانني الثاقبة، يدرس أسباب ّ الطبيعية واللغز العيص. انحساره الرسيع ويقرتح بعض الحلول - عىل أمل املساعدة يف منع االضمحالل التام لهذه األعجوبة ف لصندوق "فنانون من أجل الطبيعة"، عىل مدى أحد عرش يوما، يف آذار 2017 ،انعقد سمينار مكثّ ا. يعرض هذا الكتاب تشكيلة من أعاملهم املُدهشة، ويكشف القصة ّ شارك فيه 23 فنانا عامليا ومحلي املثرية للبحر امليت ـ عىل تاريخه الطبيعي والبرشي ـ فيام هو يضمحلّ ويغيب عن أعيننا بشكل مأساوي. تعاونت جمعية حامية الطبيعة يف إرسائيل وجمعية الهدهد مع جمعية فنانني من أجل الطبيعة ANF )إلحضار هؤالء الفنانني إىل إرسائيل واألردن. هؤالء الرجال والنساء املميزون، املسلحون بأقالم ) الرصاص والفرايش واأللوان، عربوا أودية الصحراء يف الفجر. رسموا ووثّقوا يف الطبيعة والهواء الطلق، ا من املناظر الواضحة للعيان وانتهاء بتفاصيل ً من خالل التقاط الخاصية املُدهشة للبحر امليت ـ بدء النبات والحيوان. كام قاموا بتدريس مجموعات من الطالب املتحمسني - األردنيني والفلسطينيني ّ واإلرسائيليني – عن الفن والطبيعة والطوبوغرافيا املذهلة والتنوع البيولوجي الهش يف املنطقة.

اللوحات عىل الغالف: عىل جهة اإلنجليزية: لورانت ويلينجر عىل جهة العربية والعربية: ديبي كاسربي

 

 

מדיניות משלוחים
 
איסוף עצמי:
1. במשרדי מרכז הצפרות הישראלי, ברחוב הנגב 2, תל אביב.
בימים א' עד ה', בשעות 9:00-16:00 בתאום טלפוני מראש בטלפון 03-6388750.
2. במשרדו של פרופ' יוסי לשם, ביה"ס לזואולוגיה, בנין שרמן, אוניברסיטת תל אביב,
רמת אביב. בימים א' עד ה', בשעות 9:00-16:00 בתאום טלפוני מראש בטלפון 03-6406010.

משלוחים:
דואר ישראל – משלוח מקומי (5-14 ימי עסקים מרגע החיוב)
דואר ישראל – משלוח לחו"ל (עד 45 ימי עסקים מרגע החיוב ובהתאם ליעד)

 

Product tags