Conditions of Use

 

תנאי שימוש באתר

 

מבוא והגדרות

 

1. בגלישה או שימוש באתר, הנך מסכים לתנאי הסכם שימוש זה. המידע בשירות מקוון זה ברשת האינטרנט (להלן - "השירות") ניתן על-ידי החברה להגנת הטבע (ע"ר) (להלן - "החלה"ט"), והוא ניתן בכפוף לתנאים המפורטים בהמשך.

 

2. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות, בין אם בדרך של צפייה בתכנים באתר או בדרך של העלאת תכנים לאתר. השימוש באתר כפוף להצהרות או תנאים נוספים שעשויים להופיע באתר, והחלה"ט תהא רשאית להפסיק את שימוש המשתמש באתר אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.

 

3. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 

4. בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום לרבות תיעוד של תצפיות, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקולים, דוחות, אנליזות, סקרים, נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).


 

זכויות יוצרים

 

5.  מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב,קובץ גרפי, טקסט - הינן של החלה"ט בלבד. אין להעתיק, להפיץ,לצטט, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת החלה"ט לכך, בכתבומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החלה"ט בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם שלמפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

 

6. משתמש המעלה תכנים[YW1]  לאתר מתחייב שזכויות היוצרים בהם הן שלו וכי אין בהעלאת התכנים לאתר הפרת זכות יוצרים על-ידיו, והוא מעניק לחלה"ט בתכנים אלה זכות שימוש בלתי מוגבלת, בלתי הדירה, ושאינה מוגבלת בזמן, במסגרת האתר.

 

7. משתמש המדווח במסגרת התכנים שמעלה לאתר, בין היתר, תצפיות ו/או טיבועים של ציפורים, מעניק לחהל"ט זכות שימוש בלתי מוגבלת, בלתי הדירה ושאינה מוגבלת בזמן, בנתונים המדווחים, לכל שימוש שמטרתו שמירת טבע, בין במסגרת האתר, ובין מחוץ לו, בין על-ידי חהל"ט ובין שלא. שמירת טבע לעניין זה תהיה לפי שיקול דעתו של מנהל האתר ו/או מנהל מרכז הצפרות הישראלי.

 

8. משתמש המדווח תכנים (מכל סוג שהוא) לאתר, מצהיר ומתחייב בזאת שהינו בעל הנתונים או שיש ברשותו את ההרשאה מטעם בעל הנתונים להעלותם לאתר. החלה"ט לא תהיה צד בעניין כאשר המשתמש מעלה תכנים שאינם שלו.

 

9. אסור למשתמש לעשות בתוכן שמעלה לאתר כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שישבה משום הפחתת ערך ביחס לתוכן שהעלה, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויותהיוצרים בו.

 

פניות לחלה"ט

 

10. בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספותהנוגעות לתחום פעילות מרכז הצפרות של החלה"ט, ניתן לפנות ישירות למרכז הצפרות הישראלי בדואר אלקטרוני, בכתובת:

 

אחריות

 

11. השירות מוצע לציבור הרחב "כמות שהוא - "As Is".

 

12. החלה"ט לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה ישירה אועקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירותבאמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי אינטרנט.

 

13. למרות שנעשו מאמצים לטייב את תוצאות החיפוש, החלה"ט אינה נושאת באחריות (כלשהי) לתצאות החיפוש לטיולים מומלצים או המלצות למקומות המצאות של מינים מסוימים של ציפורים. יש לקחת בחשבון שיתכנו טעויות בתוכנה ו/או בנתונים, וכן יתכן שמינים אינם נמצאים במקום זה דווקא בזמן המצוין באתר.

 

14. החלה"ט אינה אחראית לתוכן שמתפרסם על-ידי המשתמשים, ושלא נעשה מטעמה ו/או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע שכזה.

 

15. החלה"ט לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, החלה"ט לא תישא באחריות לטעויות ו/או לשגיאות בתוכן המוצג בשירות, ולא תישא באחריותלשינויים שנעשו בתוכן המוצג בשירות, על-ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.

 

16. המשתמשבלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

 

17. לעניין סעיף זה, " החלה"ט" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה, וכל מי מטעמה.

 

קישורים

 

18. בשירות זה נמצאים "קישורים" - (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאיהשימוש. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

 

19. לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לחלה"ט (להלן - "אתרי צד ג'"): אם לאצוין אחרת באתר זה, אין בין החלה"ט לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים[y2] ,ואין לחלה"ט כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

 

20.  החלה"ט אינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

 

21. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על-ידיהחלה"ט לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם,למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

 

שינויים באתר

 

22. לחלה"ט עומדת הזכות לערוך שיפורים או שינויים במידע, תוכן, שירותים, ומוצרים באתר או לסיים את פעילותו, בכל זמן ללא הודעה מראש.

 

23. החלה"ט עשויה לשנות הסכם זה בכל זמן, והשינויים יכנסו לתוקפם מרגע פרסומם.

 

24. המשתמש מסכים לשוב ולבחון הסכם זה באופן קבוע, והמשך השימוש באתר מותנה בהסכמתו לנוסח ההסכם המתוקן.

 

כתיבה בפורום האתר

 

25. המשתמש מתחייב כי כתיבה שלו בפורום האתר לא תפר הוראות כל דין ו/או לא תכלול כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעם בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

 

26. הנהלת האתר, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, הגמור והמוחלט, תהא רשאית לערוך ו/או למחוק ו/או שלא להציג כתיבה של משתמשים כאמור שיש בהן משום פגיעה בצד שלישי כלשהו ו/או שיש בהן משום הפרה של הוראת דין ו/או חיקוק ו/או המכילות לשון הרע ו/או שלפי דעת הנהלת האתר אינן מתאימות לקוד המקצועי, האתי והערכי של החלה"ט.

 


 

שונות

 

27. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגעלהסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל-אביב-יפו.

 

28. התוכן המפורסם באתר זה הינו כללי ואינפורמטיביבלבד, ויכול לשמש כמקור מידע לגולשים באתר בלבד. אין להציג תוכן זה בפני כל גוף או גורם חיצוני ואין להסתמך עליו לכלצורך אחר. כל העברה של תוכן מהאתר לצד שלישי תעשה לאחר קבלת אישור של הנהלת האתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

29. השימוש באתר מותנה בהסכמה של המשתמש לכל התנאים המפורטים לעיל ולהלן. בהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאים אלה, המשתמש יראה כמי שהסכים לכל התנאים כאמור והתחייב לפעול לפיהם.

 

 

 


 

[YW1] תוכן כולל גם תמונה.

[y2] הבלוג שלי